X® COACH™ ENERGY Z

ให้อายุการใช้งานยาวนานและประหยัดพลังงาน
- ร่องดอกยางเล็กๆบริเวณดอกยาง ช่วยลดการสึกไม่สม่ำเสมอและเพิ่มอายุการใช้งาน
- เพิ่มพื้นที่หน้าสัมผัสขึ้น 3% เมื่อเปรียบเทียบกับยางมิชลิน เอ็กซ์ แซด เอ 2 เอนเนอจีย์

 

เพิ่มความแข็งแรงทนทาน
- ชั้นปกป้องหน้ายางคลุมทั่วทั้งหน้ายาง เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของโครงยาง

 

Size & Details Position Application
10R22.5 X COACH Z TL 144/142L VG MI all ทางตรงยาวไกล / ทางหลวงใกล้+ไกล
215/75R17.5 X COACH Z TL 127/124M VG MI all ทางตรงยาวไกล / ทางหลวงใกล้+ไกล
9R22.5 X COACH Z TL 136/134L VG MI all ทางหลวงใกล้+ไกล / ทางตรงยาวไกล