Legal Notice

แจ้งเตือนทางกฎหมาย

*เว็บไซต์นี้เผยแพร่โดย Française des Pneumatiques Michelin Place des Carmes Déchaux 63040 Clermont-Ferrand Cedex 9 France โทรศัพท์: (33) 4 73 32 20 00 แฟกซ์: (33) 4 73 32 63 81 โดยเป็นหุ้นส่วนจำกัด มีทุนจดทะเบียน 504,000,004 ยูโร จดทะเบียนเลขที่ 855 200 507 หมายเลข SIREN 855 200 507 เลขที่เสียภาษี FR33855200507
กรุณาอ่านประกาศทางกฎหมายนี้อย่างถี่ถ้วนก่อนใช้งานเว็บไซต์นี้
บริษัทนี้เป็นส่วนหนึ่งของมิชลินกรุ๊ป และเป็นนิติบุคคลที่มีสิทธิและมีสถานะทางกฎหมายอย่างเป็นอิสระของตนเอง อย่างไรก็ตามเพื่อความสะดวกในการสื่อสารข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์ เราจะมีการใช้คำว่า "มิชลิน", "กรุ๊ป", "มิชลินกรุ๊ป" และ "เรา" โดยคำเหล่านี้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้แทน บริษัททั้งหมดในกรุ๊ป ซึ่งแต่ละบริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยเป็นอิสระจากกัน

 

หัวข้อที่ 1: วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของการประกาศทางกฎหมายฉบับนี้เพื่อกำหนดเงื่อนไขต่างๆภายในเว็บไซต์ของมิชลิน และข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่ครอบคลุมการเข้าถึงและการใช้งานข้อมูลดังกล่าว การใช้เว็บไซต์นี้ของท่านเป็นไปตามการยอมรับภายใต้การบังคับใช้ตามประกาศทางกฎหมายฉบับนี้ โดยมิชลินขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลในช่วงเวลาใดๆ เมื่อท่านเข้าถึงข้อมูลและใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆของประกาศทางกฎหมายฉบับนี้ รวมไปถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของมิชลิน
 

หัวข้อที่ 2: การเข้าถึงเว็บไซต์

มิชลินมุ่งมั่นที่จะทำให้มั่นใจว่าเว็บไซต์นี้จะสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และไม่สร้างข้อผูกพันใดๆ แต่การเข้าถึงอาจมีการแก้ไขปรับปรุง หรือถูกระงับชั่วคราวเพื่อการบำรุงรักษา หรือด้วยเหตุผลอื่นๆ โดยเฉพาะเพื่อเหตุผลด้านเทคนิคและด้านกฎหมาย ทั้งนี้ มิชลินจะไม่รับผิดชอบต่อความขัดข้องใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ หรือผลกระทบอื่นใดที่ติดตามมา ดังนั้น ท่านควรละเว้นหรือหลีกเลี่ยงการเข้าเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฟังก์ชั่นที่มีลักษณะการโต้ตอบที่อาจเป็นการหลอกลวง

 

หัวข้อที่ 3: สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาต่างๆ ได้รับการปกป้องภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (ซึ่งรวมถึงข้อมูลต่างๆ แต่ไม่จำกัดแค่ ข้อมูล กราฟ รูปถ่าย วิดิโอ เสียงประกอบ รวมไปถึงส่วนประกอบทั้งหมดของสิ่งที่ได้พูดถึงนี้ และเว็บไซต์)และถือเป็นทรัพย์ทรัพย์ของผู้ตีพิมพ์ การทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเผยแพร่เนื้อหาไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ไม่ว่าจะเป็นของมิชลินเอง หรือของบุคคลที่สามที่อนุญาตให้มิชลินใช้ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ถือเป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย แม้ว่าจะมีการให้สิทธิแก่ผู้ใช้ตามข้อที่ 4 และ/หรือ เป็นสำเนาที่สงวนไว้ให้เฉพาะเจ้าของใช้หรือไม่ก็ตาม สำหรับการใช้งานของผู้ครอบครอง เนื้อหาของเว็บไซต์นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ได้ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจเผยแพร่ได้โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายและไม่ก่อให้เกิดสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ได้ เนื้อหาในเว็ปไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ 1997-2017 ไม่ว่าจะเป็นของมิชลินเอง หรือของคู่ค้า ทั้งโลโก้เองได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว

 

ข้อที่ 4 : การใช้เนื้อหา

การแก้ไขดัดแปลงหรือกระทำใดๆก็ตามกับเนื้อหาที่มีจุดประสงค์นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดสิทธิของมิชลินและบุคคลที่สาม
มิชลินให้สิทธิในการดาวโหลดและแบ่งปันเนื้อหาภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
1) ถ้ามีฟังก์ชั่นให้ดาวน์โหลด
2) ถ้าเป็นการใช้งานทั่วไปที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
3) ใช้โดยสุจริต
4) หากเนื้อหาเดิมไม่ได้ถูกดัดแปลงแก้ไข และปรากฎวันที่เนื้อหาถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์
การอนุญาตข้างต้นไม่ถือว่ามีการอนุญาตให้ใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้แบรนด์และโลโก้

 

ข้อที่ 5 : การสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอีเมลกับมิชลิน ท่านต้องกรอกแบบฟอร์มอีเมลในเว็บไซต์ การที่มิชลินโต้ตอบอีเมล ยอมมีการให้เข้าใช้เว็บไซต์และเนื้อหาภายใน ไม่อาจถือหรือใช้เป็นหลักฐานได้ว่ามีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือดำเนินกิจกรรมการขายในประเทศที่ผู้ใช้อาศัยอยู่

 

หัวข้อที่ 6: การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โดยทั่วไปแล้วผู้ใช้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เราอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อตอบคำถามของท่านทางอีเมล นำเสนอบริการบางอย่าง หรือเพื่อดำเนินกิจกรรมทางการตลาด

ข้อมูลที่รวบรวมผ่านเว็บไซต์มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้งานภายในมิชลิน คู่ค้า และ/หรือ ผู้ให้บริการที่กระทำการแทนมิชลินเท่านั้น โดยผู้ให้บริการดังกล่าวมีหน้าที่ตามสัญญาในการเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ และจะสามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นเฉพาะกับงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

มิชลินจะไม่จำหน่าย ให้ใช้ หรือให้บุคคลอื่นเช่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อให้ท่านได้รับการบริการที่ดีที่สุด มิชลินจะรวบรวมประวัติการใช้ของท่านงานบนเว็บไซต์ เช่น ประวัติการเยี่ยมชมเว็บไซต์และวันเวลา และข้อมูลไปใช้วิเคราะห์แนวโน้ม จัดทำข้อมูลทางสถิติ และประเมินการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกไม่ให้มีการจัดเก็บชิ้นส่วนข้อมูล(Cookies) ก็ได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบางส่วนได้ หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม โปรดหาอ่านจากนโยบายการเก็บชิ้นส่วนข้อมูลของเรา หรือ Cookies ได้

มิชลินจะทำการรวบรวมหมายเลขระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน (IP Address) เพื่อค้นหาเมืองที่ท่านเข้าใช้งาน โดยข้อมูลจะนำมาใช้เมื่อต้องการระบุสถานที่ที่ท่านอยู่ในเวลานั้นๆ เท่านั้น

 

ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลของฝรั่งเศส (ฉบับที่ 78-17 ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฉบับที่ 2004-801 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2547) ท่านมีสิทธิที่จะขอเข้าถึง  ปรับเปลี่ยน และลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยให้ไว้ได้ รวมทั้งมีสิทธิคัดค้านไม่ให้มิชลินทำการจัดเก็บหรือดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ท่านสามารถปฏิเสธไม่ให้มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการทำการตลาด โดยท่านส่งหนังสือแจ้งไปยัง FPM, Place des Carmes Déchaux, 63040 Clermont Ferrand Cedex 9, France, Service SGCM/IM

ทั้งนี้ เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงค์ไปยังอินเตอร์เนทไซต์อื่น ๆ ซึ่งมิชลินจะไม่แสดงและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเว็บไซต์เหล่านั้นเมื่อมีการใช้ฟังก์ชั่นโซเชียลเน็ทเวิร์คหรือโปรแกรมเสริม (plug-in) อื่นๆ หากท่านมีการกดติดตามลิงก์ของเว็บไซต์เหล่านี้ ท่านอาจต้องยอมรับเงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของเว็บไซต์นั้น ๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือการดูแลและความรับผิดชอบของมิชลิน

หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม โปรดหาอ่านได้จากนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของมิชลินได้ที่หัวเรื่อง "นโยบายความเป็นส่วนตัว"

 

ข้อ 7 การรับประกันและความรับผิด

7.1 ข้อมูลทั่วไป

เนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เป็นการแสดงตามลักษณะที่ปรากฎเท่านั้น ซึ่งมิชลินไม่รับรองหรือรับประกันความถูกต้องทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมในทุกกรณี นอกจากนี้ มิชลินสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยับยั้ง และ/หรือ ลบเนื้อหา หรือการเข้าใช้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดใด ๆ หากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่านถูกแทรกซึมอันเป็นผลมาจากการแพร่กระจายของไวรัสหรือการแพร่ระบาดในอุปกรณ์ไอทีอื่น ๆ และให้ถือว่าท่านมีหน้าที่ในการจัดหามาตรการในการดูแลและปกป้องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยตัวของท่านเอง
มิชลิน พนักงาน ผู้รับเหมาและคู่ค้าที่ถูกอ้างถึงในเว็บไซต์นี้ไม่ต้องรับผิดไม่ว่าโดยสัญญา ละเมิดหรือเหตุอื่นๆ สำหรับความสูญหรือเสียหายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไม่ว่าเกิดจากเหตุใด ๆ  ทั้งที่เป็นความเสียหายทางการเงินหรือทางการค้าในลักษณะใด ๆ อันเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์หรือข้อมูลที่ปรากฏ
นอกจากนี้ การสร้างไฮเปอร์ลิงค์ไปยังเนื้อหาที่ผิดกฎหมายที่ระบุในข้อ 8.2 ถือว่าต้องห้าม
เว็บไซต์นี้อาจมีเนื้อความหรือลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของคู่ค้ามิชลินหรือบุคคลที่สามปรากฎอยู่ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมและความรับผิดชอบของมิชลินหากมีการเข้าใช้ อ้างอิง เนื้อความ การโฆษณา สินค้าและ/หรือบริการใดๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นั้น ด้วยเหตุนี้ มิชลินจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมอันเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์เหล่านั้น หรือเว็บไซต์ของคู่ค้าของเรา หรือ สำหรับผลที่เกิดขึ้นจากการที่เว็บไซต์เหล่านั้นมีพฤติกรรมที่ทำผิดต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบใด ๆ

 

7.2 บริการการโต้ตอบแบบ

มิชลินไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบเนื้อหาของผู้ใช้ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ มิชลินปฏิเสธความรับผิดชอบในการตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าว รวมถึงปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาดังกล่าว ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว อย่างไรก็ตามมิชลินสามารถตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งก่อนและหลังการเผยแพร่ตีพิมพ์
ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆที่ถูกส่งไปยังเว็บไซต์แต่เพียงผู้เดียว ท่านรับรองว่าท่านมีสิทธิ์และอำนาจในเนื้อหานั้นที่ท่านเผยแพร่ ผู้ใช้ตกลงที่จะปกป้อง จ่ายค่าชดเชย ให้ไม่มีผลกระทบต่อมิชลินจากการร้องเรียน, การดำเนินการตามกฎหมาย หรือการอุทธรณ์ที่ยื่นโดยบุคคลที่สาม ที่กล่าวหาว่าเนื้อหาบางส่วนที่เผยแพร่หรือตีพิมพ์บนเว็บไซต์ โดยหรือในนามของผู้ใช้ เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อจริยธรรม เป็นเหตุให้เกิดผลร้ายหรือละเมิดสิทธิต่อบุคคลที่สาม ในกรณีที่มิชลินถูกตัดสินโทษตามคำฟ้องในคดีดังกล่าว ผู้ใช้ที่ได้เผยแพร่เนื้อหานี้จะต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด และความเสียหายใดๆที่มิชลินได้รับ รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายและค่าทนายความทั้งหมด

 

8: บริการสนทนาโต้ตอบแบบ

มิชลินอาจให้ผู้ใช้สามารถมีส่วนร่วมในการสนทนาโต้ตอบบนเว็บไซต์ได้ รวมถึงการมีส่วนร่วมในกระทู้ หรือการแสดงความคิดเห็นจากทางออนไลน์ การโพสต์ความคิดเห็นและ/หรือบทความ การลงคะแนนให้กับเนื้อหาต่าง ๆ การจัดตั้งอินเทอร์เฟซกับบัญชีผู้ใช้อื่นๆ บนเครือข่ายโซเชียลมีเดียต่าง ๆ

8.1 การลงทะเบียน

ท่านอาจต้องมีการลงทะเบียนเพื่อใช้งานฟังก์ชั่นการสนทนาโต้ตอบบนเว็บไซต์ โดยการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน และสร้างบัญชีผู้ใช้ด้วยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านที่ต้องมีเพื่อเข้าสู่ระบบ และได้ประโยชน์จากบริการบางอย่าง โปรดเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับและแจ้งให้เราทราบทันทีหากลืม หรือถูกขโมย

ในกรณีนี้ เราจะจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตามที่ปรากฎในข้อ "การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"

8.2 เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น

ท่านอาจขอให้ผู้ดูแลเว็บไซต์แก้ไขหรือลบเนื้อหาใดๆที่เผยแพร่ในชื่อของท่านได้ตลอดเวลา โดยการระบุวันที่เผยแพร่และหัวข้อเนื้อเรื่อง
การเผยแพร่เนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือกฎระเบียบ จริยธรรม หรือที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีที่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดๆ ต้องห้ามในทุกกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาที่เป็นการหมิ่น ก้าวร้าว ลามกอนาจาร คุกคามผู้อื่น หรือขัดต่อแนวทางของเว็บไซต์ มีการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น ทำการใช้ข้อมูลของบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอม ก้าวก่ายความเป็นส่วนตัวของบุคคลนั้น

8.3 เนื้อหาที่ผิดกฎหมายและใช้สิทธิไปในทางที่ไม่ชอบ

ผู้ใช้รับทราบว่าเนื้อหาที่แลกเปลี่ยนเผยแพร่บนฟังก์ชั่นแบบโต้ตอบอาจจะถูกควบคุม ตรวจสอบหรือถูกลบ หากเนื้อหานั้นมีลักษณะผิดกฎหมาย หรือถูกร้องเรียนโดยหน่วยงานราชการ โดยผู้ใช้ไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าชดเชยใด ๆ จากการดังกล่าวได้
การที่ท่านไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะส่งผลให้เรามีอำนาจกระทำการดังต่อไปนี้:  ลบเนื้อหาไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดที่ผิดกฎหมาย ตัดสิทธิชั่วคราวให้ไม่สามารถเข้าบัญชีผู้ใช้ได้เป็นเวลา 8 สัปดาห์ หรือ ปิดบัญชีผู้ใช้ และยกเลิกการจดทะเบียนทั้งหมด
ท่านสามารถแจ้งให้เราทราบว่ามีเนื้อหาใดบนเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย โดยการคลิกที่ปุ่ม "ติดต่อ" ซึ่งท่านอาจต้องรับผิดหากใช้งานฟังก์ชั่นนี้อย่างไม่เหมาะสม

หัวข้อที่ 9: กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

*การโต้แย้ง ข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ หรือประกาศทางกฎหมายจะต้องยื่นต่อศาลใน Clermont-Ferrandเท่านั้น และจะได้รับการพิจารณาและตีความตามกฎหมายประเทศฝรั่งเศสโดยไม่ต้องนำ พรบ การขัดกันของกฎหมายมาใช้บังคับ การใช้งานเว็บไซต์ถือเป็นการให้ความยินยอมโดยปริยายว่าผู้ใช้ยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อนี้ ในกรณีที่ข้อหนึ่งข้อใดของข้อกำหนดในเอกสารนี้ตกเป็นโมฆะ หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ด้วยประการใด  ให้ข้ออื่น ๆ ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป

 

ผู้เผยแพร่เว็บไซต์ Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์: Claire Dorland-Clauzel, Executive Vice President Brands and External Relations.

เป็นผู้ดูแลโดย:: LINKBYNET 5-9 Rue, de l'Industrie 93200 Saint-Denis France Tel.: (33) 148 13 18 18